ஸ்ரீ குரு லீலா

ராஜகுரு ஸ்ரீ ஸமர்த ராமதாஸ ஸ்வாமிகள் நிகழ்த்திய
அற்புத லீலைகளின் தொகுப்பு

(Many thanks to Shri Shridharan Ramadasi, Chennai for creating scans of this book and Shri Sachin Jahagirdar (dasbodh.com) for making it available)

(To download the PDF, open it in ‘Fullscreen’ and then click the ‘Down arrow’ in the upper right corner)