ಸ್ವಾನಂದಾಮೃತಲಹರಿ

ಭಗವಾನ್‌ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಪದ್ಯಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ.

ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ – ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಭಟ್, ಮೈಸೂರು (https://abhayamart.com/)

೧. ಪದ್ಯ “ನೀನು ಅನ೦ತದೀಪ” (You Are Everlasting Light)

೨. ಪದ್ಯ “ಸತ್ಯ” (The Truth)