నమః శాంతాయ దివ్యాయ సత్య ధర్మ స్వరూపిణే।
స్వానందామృత తృప్తాయ శ్రీధరాయ నమో నమః॥

 

౧. శ్రీవిఘ్నవినాశకస్తొత్రమ్ new

౨. శ్రీశారదాస్తొత్రమ్ new

౩. శ్రీ సరస్వతీస్తోత్రమ్ new

౪. శ్రీ గురుదత్తాత్రేయాష్టకమ్ new

౫. శ్రీదత్తాత్రెయారాత్రికా new

౬. శ్రీదత్తాశిషః new

౭. శ్రీ రామ రాఘవ స్తోత్రమ్ new

౮. శ్రీ మారుతి మహాత్మ్య new

౯. శ్రీ హనుమత్ స్తోత్రమ్ new

౦. శ్రీ శంకరార్యాయ మంగలమ్ new

౧. శ్రీ సమర్థ పంచకమ్ new

౧౨. శ్రీసమర్థరామదాసారాత్రికా new

౧౩. శ్రీధర్ స్తోత్ర మాలా new

౧౪. శ్రీధర్ స్తోత్ర రత్నాకర new

౧౫. పంచ శ్లోకి new

౧౬. శ్రీగురు శ్రీధరస్తోత్రమ్ new

౧౭. అథ దశోపనిషత్సారశ్రీరామభద్రస్తోత్రమ్ new

౧౮. శ్రీదేవీస్తోత్రమ్ new

౧౯. ధేనుస్తోత్రమ new

౨౦. శ్రీజగదమ్బాస్తోత్రమ్ new

౨౧. శ్రీకృష్ణాష్టకమ్ new

౨౨. శ్రీకృష్ణాష్టకమ్  new

౨౩. శ్రీమహాలక్ష్మీస్తోత్రమ్ new

౨౪. శ్రీనరసింహస్తోత్రమ్ new

౨౫. శ్రీరామమన్త్రరాజస్తోత్రమ్ new

౨౬. శ్రీరామేశ్వరస్తోత్రమ్ new

౨౭. సూర్యస్తుతిః new

౨౮. శ్రీవిశ్వనాథస్తోత్రమ్ new

౨౯. శ్రీవ్యంకటేశస్తోత్రమ్ new